KAIN DI SELATAN ผ้าดี ที่ชายแดนใต้

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี การจัดกิจกรรมคืนความสุขให้คนตานี ในโครงการ KAIN DI SELATAN (กัยน์ ดี สลาตัน) ผ้าดีที่ชายแดนใต้ในครั้งนี้ มุ่งเน้นการส่งมอบความสุขแก่สังคมด้วยมิติทางวัฒนธรรม ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังที่จะนำแนวทางการศึกษาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับผ้า มาจัดกิจกรรมทางวิชาการ ผสมผสานกับกิจกรรมบันเทิง เสริมสร้างอาชีพ ส่งเสริมเครือข่ายชุมชน และสร้างความสุข ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23–25 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี