โครงการอาเซียนสัญจรสู่โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี และโครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
จัดโครงการอาเซียน (ASEAN) สัญจรสู่โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบังนังสตาวิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา