โครงการพัฒนาอาจารย์ "การพัฒนาการเรียนการสอนก้าวข้ามความท้าทายของศตวรรษที่ 21 อย่างไร"

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ หัวข้อเรื่อง "พูดคุย KM การพัฒนาการเรียนการสอนก้าวข้ามความท้าทายของศตวรรษที่ 21 อย่างไร"เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมปุลากง สำนักวิทยบริการ