โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม: PSU Innovation Challege 2019

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูง เพื่อการจัดการและการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ภายใต้กิจกรรมสัมนาวิชาการ "โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม: PSU Innovation Challege 2019" ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้นำเสนอผลงานด้านพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการสร้างนวัตกรรมและพัฒนางานประจำ