เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "พลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์"

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "พลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์" ในชีวิตประจำวันและการประยุกต์ใช้เมื่อเกิดภัยพิบัติ
30 พฤษภาคม 2557 ณ เทศบาลตำบลปริก
โดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี