เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "พลังงานทางเลือก" (บ้านช่วยอารีย์)

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "พลังงานทางเลือก"
26 กรกฎาคม 2557 ณ บ้านช่วยอารีย์ นครศรีธรรมราช

โดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี