เปิดใจ วัยเก๋า

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เปิดใจ วัยเก๋า" เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการทำงาน จากบุคลากรที่จะเกษียณสู่บุคลากรรุ่นใหม่