อบรมโปรแกรม Turnitin

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีจัดอบรมโปรแกรม Turnitin ให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี