สื่อประกอบการสอนรายวิชา 746-101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำสื่อการสอน Infographic เรื่อง Smart Function และ Smart Shopping เพื่อใช้ประกอบการสอนรายวิชา 746-101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน