สื่อการสอน เรื่อง การปรุงอาหารประเภทแกงที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์ บุญกำเหนิด ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอารหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จััดทำสื่อประกอบการสอนรายวิชา 718-440 เรื่อง การปรุงอาหารประเภทแกงที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ โดยสาธิตการทำเมนูแกงเขียวหวาน