สัมมนาวิชาการนานาชาติ วันอาเซียน: ระลึกอาเซียนครบรอบ 51 ปี

โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จัดโครงการประชุมสัมมนานานาชาติทางวิชาการเกี่ยวกับอาเซียน "วันอาเซียน: ระลึกอาเซียนครบรอบ 51 ปี" ของอาเซียนและคุณูปการของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ที่มีต่อภูมิภาคอาเซียนและเวทีโลก ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี