สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอคารคณะพยาบาล วิทยาเขตปัตตานี อคารพลีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 80 ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ โรังเรียนอนุบาลสาธิต และทรงเปิดหอวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรราศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560