ศรีตรังสะพรั่งบาน บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี: Freshy 62 @Pattani Heritage#62

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทางพหุวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาใหม่เรียนรู้อัตลักษณ์การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และฝากตัวเป็นลูกหลานชาวปัตตานี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562