วีดิทัศน์วันครู จังหวัดปัตตานี 2559

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำวีดิทัศน์เชิดชูครู เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2559