วีดิทัศน์นวมินทรานุสรณีย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำวีดิทัศน์นวมินทรานุสรณีย์เพื่อน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙