วิเคราะห์สถานการณ์อากาศกับ ดร.สมพร

e-Learning Agency ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดรายการวิเคราะห์สถานการณ์อากาศกับ ดร.สมพร เพื่อคาดการณ์สภาวะอากาศและแนวโน้มเส้นทางพายุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วง 7-13 พ.ย. 2557 นี้