วันกัลยาณิวัฒนา ๒๕๕๗

งานวันกัลยาณิวัฒนา ประจำปี 2557 วันที่ 5 มิถุนายน 2557
จัดโดย สถาบันกัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
บันทึกรายการโดย e-Learning Agency ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ

Comments

ภาพชัดมั่กๆ เสียงแจ่ว