รายการ OAR TEDTALK ตอน ผ่าตัดแผงโซล่าเซลล์

รายการ OAR TEDTALK ตอน ผ่าตัดแผงโซล่าเซลล์ดำเนินรายการโดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานคิรนทร์ วิทยาเขตปัตตานี