รายการ ม.อ. สัมพันธ์ ตอน พืชไร้ดิน

        แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชไร้ดิน โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี