รายการ ม.อ.สัมพันธ์ (รศ. ดร.ซุกรี หะยีสะแม)

รายการ ม.อ. สัมพันธ์ เป็นพื้นที่ให้ผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี คณะ และหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ ได้พบปะ พูดคุย ชี้แจ้งผลการดำเนินงาน การบริการวิชาการแก่ชุมชน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนเผยแพร่ต่อประชาคมสงขลานครินทร์และสาธารณชนให้รับทราบ