รายการ ม.อ.สัมพันธ์ ตอน ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงแพะ

แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงแพะครบวงจรต้นแบบในจังหวัดปัตตานี เพื่อรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล สร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตแพะเนื้อในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนรองรับการวิจัยและการเรียนรู้การสอนเรื่องแพะครบวงจรสำหรับนักศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี