รายการพืชไร้ดิน กับ ผศ.ดร.มนูญ

            ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับแผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ผลิตรายการ "พืชไร้ดิน กับ ผศ.ดร.มนูญ ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูญ ศิรินุพงศ์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชไม่ใช้ดินแก่ผู้ที่สนใจ และใช้สำหรับประกอบการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินให้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์