ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561  ขึ้นในวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ในหัวข้อหลัก 50 ปี ม.อ. สืบต่อพระปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ “2561 ม.อ. วิชาการ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์วิทยาการและเทคโนโลยี การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนบูรณาการ เพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินภารกิจที่มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายบ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม สั่งสมปัญญา พัฒนางานวิจัย