มลพิษจากพลังงานฟอสซิล

ดร.ศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน เรื่อง มลพิษจากพลังงานฟอสซิล รายวิชา 724-103 Science and Society