ภูมิปัญญาท้องถิ่นปัตตานี เรื่องเล่าเกาะยือลาปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุ่มจิตต์  แซ่ฉั่น ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 421-252 สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Information for Quality of Life Development) เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นปัตตานี เรื่องเล่าเกาะยือลาปี