ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computational Linguistics) และแนวคิดในการพัฒนาสถาบันภาษายุคดิจิทัล

สำนักวิทยบริการ ร่วมกับ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
จัดบรรยายเรื่อง "ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computational Linguistics) และแนวคิดในการพัฒนาสถาบันภาษายุคดิจิทัล"

โดย รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00-14.30 น.
ณ ห้องมินิเธียเตอร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี