พลังงานทางเลือก ทำได้ด้วยมือเรา

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีจัดโครงการปฏิบัติการ "พลังงานทางเลือก ทำได้ด้วยมือเรา"เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องปุลากง สำนักวิทยบริการ โดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์