ปั่นเพื่อพ่อ (BIKE FOR DAD) จังหวัดปัตตานี

การปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ของจังหวัดปัตตานี