นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว

ดร.สมพร ช่วยอารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายใน "โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการสื่อสาร ด้านพลังงานในกลุ่มเยาวชน ปีที่ 5 ให้แก่ครูในตังหวัดภาคใต้ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา