งานเกษียณอายุราชการ ม.อ.ปัตตานี ประจำปี 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำวิดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และเป็นเกียรติและตอบแทนคุณความดีที่ผู้เกษียณอายุราชการได้เสียสละแรงใจและสติปัญญาขณะที่รับราชการ อันเป็นผลทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา