งานเกษียณอายุราชการ ม.อ.ปัตตานี ประจำปี 2557

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 โดยให้ชื่องานว่า "เกษมสันต์ วันเกษียณ"
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 10.00-14.00 น. ณ ห้องน้ำพราวบอลรูม โรมแรมซี เอส ปัตตานี