งานสัปดาห์หนังสือ JFK Book Fair

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานสัปดาห์หนังสือ JFK Book Fair วันที่ 26-30 มกราคม 2559 ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การออกร้านหนังสือ กิจกรรมคุยกับนักเขียน กิจกรรมเปิดโลกนิทานกับอาจารย์อัจฉรา กิจกรรม bookmark monster เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกในการร่วมทำกิจกรรมและเลือกซื้อหนังสือจากบูทต่างๆ