ค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการ โรงเรียนสตรีพัทลุง

       โรงเรียนสตรีพัทลุง จัดโครงการ Integrated Mathematics ค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการ การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเสริมสรา้งเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมรูปแบบการเรียนรู้อย่างหลากหลาย การบูรณาการ การเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง ให้มีโอกาสเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ โดยมี ดร.สมพร  ช่วยอารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้