ของเสียอันตรายและการจัดการ

ดร.นภารัตน์ ไวยเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน เรื่องของเสียอันตรายและการจัดการ