ก้าวตามฝัน สู่อาชีพมัคคุเทศก์

กิจกรรมในรายวิชา 417-352 English for Tourist Guides เนื่องในงาน ม.อ.วิชาการ 2558