กีฬาตะกร้อลอดห่วง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๒๕๕๘

ชมรมตะกร้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย กีฬาตะกร้อลอดห่วง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
"PSU CUP ครั้งที่ ๑๒" และ "PSU OPEN CUP ครั้งที่ ๒"
ขึ้นเมื่อวันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๕๘