กิจกรรม Hands and Heart Start 2 gether หัวใจสำคัญยิ่ง โรคหัวใจสำคัญยิ่งกว่า

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม HANDs AND HEART Start 2 gether หัวใจสำคัญยิ่ง โรคหัวใจสำคัญยิ่งกว่า เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศูนย์โรคหัวใจภาคใต้ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รณรงค์การออกกำลังกายสู่ประชาชน ด้วยการเดิน-วิ่ง สร้ำงพันธมิตรและเครือข่ายร่วมทำงาน ระหว่ำง ม.อ. กับชุมชน ตลอดจนศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเฉลิมฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริการวิชาการ เช่น ฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) และอื่น ๆ