กิจกรรมเปิดโลกนิทาน 2561

สำนักวิทยบริการ มหวิทยาลัยสงขลานคิรนทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการ เปิดโลกนิทาน วิทยากรโดย อาจารย์อัจฉรา ประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครู บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน ในอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี