กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ม.อ. และวันสถาปนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ม.อ. และวันสถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เริ่มก่อตั้งที่ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อปี ๒๕๐๙ ต่อมาในเดือนกันยายน ๒๕๑๐ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับพระราชทาน ชื่อว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY) ตามพระนามฐานันดรศักดิ์สมเด็จพระบรมราชชนกเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๑๑ ได้มีพระบรมราชโองการ ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้วันที่ ๑๓ มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย