กิจกรรมวิ่ง Rusamilae nature Walk & Run วันรูฯ ดูปลาตีน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2511 เป็นวันที่คณาจารย์และนักศึกษารุ่นแรกเดินทางโดยรถไฟ จากสถานีหัวลำโพงมายังสถานีปัตตานี (โคกโพธิ์) และได้เดินทางต่อมายังดินแดนรูสะมิแล ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นวิทยาเขตแรก ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้วันที่ 9 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันรูสะมิแล

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงได้จัดกิจกรรมวิ่ง Rusamilae nature Walk & Run วันรูฯ ดูปลาตีน เพื่อรำลึกเเนื่องในวันรูสะมิแล ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเปิดพื้นที่ให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้ทำงานกิจกรรมร่วมกัน