กิจกรรมระดมกึ๋น Idea Suggestion

สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม ระดมกึ๋น Idea Suggestion วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร