กิจกรรมระดมกึ๋น Idea Sugesstion

สำนักวิทยบริการจัดกิจกรรมระดมกึ๋น  Idea Sugesstion เพื่อเสนอเป็น  Idea Sugesstion  สู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรม เพื่อการพัฒนางานสำนักวิทยบริการ ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

Tags: