กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ

งานหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการนักศึกษณาและเตรียมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560