กิจกรรมปั่นเพื่อน้อง ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมปั่นเพื่อน้อง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560