การเสวนาพัฒนาการ (ป่า) ชายเลนที่ ม.อ.ปัตตานี และแนวทางการจัดการในอนาคต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมเสวนาความรู้ด้านวิชาการ ในหัวข้อ พัฒนาการ (ป่า) ชายเลนที่ ม.อ.ปัตตานี และแนวทางการจัดการในอนาคต เพื่อนำความรู้ความเข้าใจและกำหนดแนวทางการจัดการของหาดเลนและป่าชายเลนในอนาคต ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561