การเล่านิทาน

นักศึกษาวิชาเอกการจัดการสารสนเทศ รหัส 57
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ทำกิจกรรมเล่านิทาน ประกอบรายวิชา 421-241 การประชาสัมพันธ์
อาจารย์ผู้สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญญ์นิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์