การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและเทคนิคการใช้เครื่องมือ Microsoft Word

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานด้วย Microsoft Word
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและเทคนิคการใช้เครื่องมือ Microsoft Word ในการจัดการข้อมูลอย่างมืออาชีพ” โดยมี อาจารย์ณรงค์ บางท่าไม้  เป็นวิทยากรในการอบรม วันที่ 19-20 มกราคม 2558  เวลา 09.00 -16.00 น.