การสร้างรายวิชาบน LMS@PSU สู่การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการ "การสร้างรายวิชาบน LMS@PSU สู่การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning" ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจแนวคิดและรับทราบวิธีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC) และ LMS2@PSU และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยการสร้างรายวิชาบน LMS2@PSU วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์