การวางแผนและป้องกันอัคคีภัย

สำนักวิทยบริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนและป้องกันอัคคีภัย
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้