การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี